باطل کردن اختراع

اعتراض، بخشی عادی از روند پذیرش اختراع می باشد و از این رو، هر ذی نفعی در اعتراض به اختراع، محق است. ابطال، آخرین وسیله مقابله با حق اختراع است.


ابطال، اسلحه ای اختیاری علیه اختراع های صادر شده و لازم الجراء است. استدلال هایی که می توانند در مرحله ی ابطال مطرح شوند، همان هایی هستندکه در فرآیند اعتراض بیان شده اند؛ با این حال، ممکن است با توجه به قوانین کشور ها محدودیت هایی در نوع استدلال ها وجود داشته باشد. همان گونه که حق اختراع حقی است که توسط هر کشور خاص طبق مقررات خاص اعطا می شود ممکن است مبنای ابطالشان نیز از کشوری به کشور دیگر فرق کند. مرجع رسیدگی نیز بر اساس قانون هر کشوری، دادگاه های مدنی یا تجاری خاص در این زمینه هستند.