تنظیم اهداف اختراع

برای تنظیم خط مشی منطقی اختراع، اهداف روشن تجاری که منافع نهایی تجاری را مشخص می کند ، ضروری است. عواملی چون؛ 
1- زمینه فنی؛
2- نوع محصولی که ابداع در آن به کار رفته است؛
3- وسعت و نوع تجارت متقاضی؛ 
4- نوع رقابت که بر روش ها خاص تکمیل تقاضانامه و پیگیری آن به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر تاثیر خواهد گذاشت. 
برای رسیدن به انتخاب صحیح خط مشی تقاضانامه، بر اساس نیاز های خاص تجاری، متغیرهای مهمی وجود دارد که متقاضی می تواند آنها را به کارگیرد. مانند:
1- جایی که تقاضاضانه، اولین بار تسلیم می شود؛ 
2- آیا قصد است که بررسی فوری ابداع درخواست گردد و بررسی قابلیت ثبت ادعا به وسیله ادارات ثبت صورت می گردد یا خیر؛ 
3- تقاضانامه های بعدی به چه روش و به چه اداراتی ارائه می شوند؛ چه مقدار از قلمرو فنی در ادعاها باید تحت پوشش قرار گیرد تا نیاز های ضروری حمایت از تجارت مقتضی برآورده شود. 
سرمایه گذار در چگونگی تطبیق اختراعی خاص یا سبد حق مالکیت فکری با نیاز های تجاری، نگرش جامعی کسب می کند. علاوه بر این که پذیرش این نوع نگاه به مسائل مالکیت فکری، راهنمایی برای مدیریت شکل دهی ساختار مالکیت فکری در یک تجارت است.