مدت اعتبار حق اختراع


اعتبار گواهینامه اختراع، پس از بیت سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آئین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 تعیین می شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد. تاخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. 

در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می شود.