حمایت از علائم متمایز کننده 


علائم، علائم جمعی و نام های تجاری و نشانه ی جغرافیایی عبارتند از:

1- علامت یعنی هر نشان قابل روئیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

2- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

3- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معر و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

4- نشانه جغرافیایی، نشانه ای است که مبدا کالائی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.