علامت خدماتی


علامت خدماتی علامتی است که خدمات یک موسسه را از خدمات هم صنففان و رقبا تمیز می دهد. طبق بند (2) ماده 1 کنوانسیون پاریس آمده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی، ورقه های اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی، طرح ها و مدل های صنعتی و ... علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا یا نامگذاری مبدا و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد. 

خدمات

در تقاضانامه بین المللی برای ثبت علائم خدماتی که بر اساس پروتکل مادرید تنظیم می شود باید متقاضی کالاها و خدماتی را که برای آن ها حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم قید کند. در ثبت علامت در دفاتر ثبت بین المللی نیز کلیه داده های مندرج در اظهارنامه ی ثبت بین المللی تحت شرایطی باید ذکر شود. 

خدمات یکسان (همانند) 

اگر علامت خدماتی جدید همانند علامتی باشد که برای خدمات مشابه و یکسان به ثبت رسده است، در این صورت ذینفع می تواند نسبت به ابطال ثبت این علامت به مرجع قضایی اعتراض کند. 

خدمات مشابه 

اگر علامت خدماتی به ثبت برسد، کسانی که علامت خدماتی به ثبت رسیده را مشابه علامت خدماتی خود بدانند به نحوی که شباهت به اندازه ای باشد که افراد عادی را به اشتباه بیاندازد، می توانند نسبت به ابطال ثبت علامت خدماتی اقدام کنند.