استقلال گواهی های اختراع

این موضوع در ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده است. به موجب این ماده، گواهی های اختراع اعطا شده در کشور های عضو، باید مستقل از گواهی های اختراع تحصیل شده برای همان اختراع در کشور های دیگر از جمله کشور های غیر عضو تلقی شوند.

 به بیان دیگر، اعطای گواهی اختراع در یک کشور برای اختراعی معین، هیچ کشور عضو دیگری را متعهد به اعطای گواهی اختراع برای همان اختراع نمی کند. علاوه بر این در هیچ کشور عضوی، نمی توان به این دلیل که در هر کشور دیگری، از دادن یک گواهی اختراع برای همان اختراع خودداری شده یا گواهی اختراع برای همان اختراع ابطال شده، یا دیگر اعتباری برای آن باقی نمانده و یا اعتبار آن خامه یافته است از اعطای گواهی اختراع در آن کشور نیز اجتناب کرد یا گواهی اختراع را ابطال نمود یا به طریق دیگری به اعتبار آن خاتمه داد. از این جهت سرنوشت یک گواهی اختراع خاص در یک کشور معین، هیچ تاثیری بر سرنوشت یک گواهی اختراع برای همان اختراع در کشور های دیگر ندارد.