فلسفه ی تجاری


 چه چیزی برای شما در تجارت مهم است؟

محصولات خود را برای که بازار یابی خواهید کرد؟ (در اینجا مختصر توضیح دهید؛ توضیحات بیشتر را در بخش طرح بازاریابی ارائه خواهید کرد.)

صننعت خود را تشریح کنید. آیا صنعت رووبه رشد است؟ شما جه تغییراتی را در صنعت در دراز مدت و کوتاه مدت پیش بینی می کنید؟ شرکت شما چگونه از آن استفاده خواهد کرد؟

توانایی ها و شایستگی های اصلی شرکت خود را توضیح دهید. چه عواملی موجب موفقیت شرکت خواهد شد. به نظر شما کدام یک از توانایی های اصلی شما رقابت پذیر خواهد بود؟ شما چه تجارب قبلی، مهارت ها و توانایی های شخصی را به این کار جدید ارائه خواهید کرد؟