بهره برداری کردن از اختراع  

بهره برداری کردن از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع یا  مخترع مشروط به موافقت مالک آن است .

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع


بهره برداری از اختراع ثبت شده شامل هر یک از اعمال زیر است :
1-    هنگامی که اختراع در خصوص یک فرآورده باشد:
-    ساخت ، وارد کردن ، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده.
-    ذخره چنین کالایی به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده .
2-    هنگامی که موضوع 
ثبت اختراع یک فرآیند است :
-    استفاده از فرآیند .
-    انجام هریک از افعال مندرج در بند (1) فوق در خصوص کالاهایی که مستقیما از طریق این فرآیند به دست به دست آمده اند.

 

بهره برداری از اختراع  

این عبارت در بند (ب) ماده 4 کنوانسیون پاریس به کار رفته است.

به موجب این بند، درخواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید، به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصا به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح و نمونه صنعتی یا اعمال محدودیت که در هر حال این اعمال موجد هیچگونه حق یا مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود. حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  1-هر شخصی با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرحها و نمونه‌های صنعتی یا علامت کارخانه یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهارت‌های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.
2- تسلیم هر درخواستی که بموجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا بموجب عهد نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد.
3- مفهوم تسلیم درخواست قانونی که طبق مقررات داخلی تقدیم می‌گردد تسلیم کلیه درخواستهایی است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته بدون آنکه نتایج بعدی درخواست مورد نظر باشد.