اختراع و ورقه اختراع


لغت PATENT حداقل در بعضی از زبان های اروپایی به دو معنی استعمال می شود. معنی اول عبارت است از سندی که به مخترعی داده می شود تا به موجب آن از امتیازات اختراع خود بهره مند گردد. معنی دوم عبارت است از محتویو مضمون حمایتی که در اثر ثبت اختراع به وجود می آید.اختراع و ورقه اختراع

با توجه به تعریف اختراع و همچنین ورقه اختراع، روشن است که این دو با یکدیگر متفاوتند و استعمال آن ها به جای یکدیگر صحیح به نظر نمی رسد. ورقه اختراع در واقع سند یا نوشته ای استکه توسط ادارات ملی یا منطقه ای برای اخترعی که دارای شرایط مقرره است اعطاء می گردد و این ورقه به مالک آن حق انحصاری می دهد که به موجب آن بتواند دیگران از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات فرآورده یا فرآیند موضوع اختراع منع یا جلوگیری کند. 

 با توجه به ماده 26 قانون 1310 به ویژه قسمت اخیر این ماده می توان گفت که، ورقه اختراع نوشته ای است که سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در رابطه به ثبت اختراع به مخترع اعطاء می کند. 

در قانون 1386 از ورقه یا گواهینامه اختراع تعریف شده است.

با توجه به ماده 3 قانون مذکور، گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود. 

در خاتمه با توجه به تعریف اختراع و ورقه اختراع می توان گفت که در واقع اختراع، موضوع ورقه اختراع است.