تفاوت خلاقیت و نوآوری


کونتز در بیان تفاوت نوآوری با خلاقیت، نوآوری را به کارگیری ایده های نوین، تاثیر پذیرفته از خلاقیت معرفی کرده و بیان می کند، نوآوری، محصول یا خدمتی و یا راهی نوین جهت انجام بهتر کارهاست. ولی خلاقیت، توانایی و قدرت ایجاد فکر یا ایده است. 


ثبت اختراع, خلاقیت

برخی خلاقیت را به عنوان پدید آوری فکری نو تعریف کرده اند. برخی خلاقیت را به معنای ترکیب افکار به شیوه ای بی نظیر و یا ایجاد ارتباط نامتعارف بین نظرات تعریف کرده اند. 

برخی خلاقیت را فرآیند تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع  و نوآورانه در موقعیتهای گوناگون تعریف کرده اند. و از آنجا که خلاقیت، نقطه عطفی برای شروع نوآوری است، پرورش، حمایت و توسعه نیازمند است. 

برخی خلاقیت را به توانایی و قدرت  پرورش افکار جدید مربوط می دانند، در حالی که نوآوری را به معنای استفاده از این افکار می دانند. نوآوری فرآیند دریافت فکر خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمت یا شیوه ای نوین برای انجام دادن کارهاست. 

از دیدگاه آلبر شیت خلاقیت، فعالیت ذهنی و عقلانی برای ایجاد ایده نوین و بدیع است و نوآوری، تبدیل خلاقیت به فعل و نتیجه است. 


مطالب مرتبط

انواع نوآوری

نوآوری چیست؟

اختراع و نوآوری

ثبت اختراع و تحقیق و توسعه و نوآوری

ثبت اختراع و نوآوری