هزینه های ثبت اختراع

 

ثبت اختراع در ایران تنها از طریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر است برای اینکار مخترع در ابتدا باید از اینکه اختراع وی شرایط اختراع را دارد مطمئن شود سپس متن اختراع خود را با اصول ذکر شده در سایت اداره ثبت اختراع به نگارش درآورد، پس از نگارش متن اختراع خود از طریق اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت اختراع خود اقدام نماید. مراحل ثبت اختراع پیچیدگی خاص خود را دارد و در صورتی که فردی مرحله ای را اشتباه انجام دهد خسارت جبران ناپذیری را برای خود به وجود می آورد.

برای آگاهی از مراحل ثبت اختراع کلیک نمایید.

 هزینه‌ های ثبت اختراع و نظام های حاکم بر آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به قوانین و مقررات داخلی آن ها متفاوت است و معمولا این هزینه ها به عواملی از قبیل ماهیت اختراع ادعایی، پیچیدگی آن، نظام بررسی، متن تقاضانامه، حق الوکاله و نقص های اعلام شده توسط ادارات ثبت اختراعات به هنگام بررسی آن، بستگی دارد. 

در بیشتر کشورها، حفظ و ابقای حقوق معین مربوط به مالکیت معنوی وعمدتا حقوق مربوط به گواهی های اختراع تابع پرداخت دوره ای هزینه هاست. 

توجه: لازم به ذکر است که تمامی این هزینه ها توسط اداره ثبت اختراعات اعلام شده است و در سایت اداره مالکیت صنعتی درج شده است.


در این بخش به ارائه هزینه های ثبت اختراع می پردازیم:

 


ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

 حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی

 10.000 

 100.000

2

هزینه ثبت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ریال

10 برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ریال

سال یازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ریال

سال شانزدهم تا بیستم، هرسال معادل 400000 ریال

3

 جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج ساله مربوط 

4

 هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض

  50.000

500.000

5

 حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری

  300.000

 3000.000

6

 حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن 

نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

7

  هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن  

 معادل حق ثبت اظهارنامه

8

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن

50.000

 500.000

9

حق ثبت تغییرات (غیراز انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری)

 50.000

500.000

10

 هزینه صدور گواهی المثنی

100.000

1000.000

11

هزینه رونوشت مصدق

5000

   50.000

12

  هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع

 15.000

 150.000

13

  هزینه رسیدگی به اعتراض به ردثبت

500.000

750.000

14

 هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

1.500.000

3.000.000

15

ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه 

3.000.000

  4.500.000

16

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ 

 50.000

500.000


توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .