اهمیت خلاقیت و نوآوری


در دنیای پر رقابت امروز، رشد و پیشرفت به خلاقیت و نوآوری نیازمند است.


ثبت اختراع

اگرچه تعداد زیادی از عوامل محیطی و محاطی بر عملکرد شما اثر می گذارد، ولی چهار عامل از همه مهم ترند:

1) رقابت فشرده

2) بازارهای جهانی

3) رشد و توسعه فناوری

4) دگرگونی سریع ارزشها و روشهای زندگی

با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری میتوانید خود را با محیط، تاثیرات محیطی در حال تغییر و آینده، همگام با زمان پیش ببرید، مسیر خلاقیت را پی بگیرید تا بتوانید چالشهای فردی و گروهی که موجب انگیزش و علاقه بیشتر به کامیابی (موفقیت) می شود، تحریک کنید.