اختراع جدید   

                                                                                                       
یکی از شرایط مهم برای ثبت اختراع جدید بودن آن است .

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،ثبت برند،ثبت طرح
 

اختراع زمانی جدید تلقی میشود که در فن یا صنعتی قبلی پیش بینی نشده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهار نامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.
شرط فوق در ماده 2 طرح تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
با توجه به بند (3) ماده فوق الشعار ، هرگاه 
افشاء اختراع ظرف مدت دوازده ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشدو این کار به دلیل و یا درنتیجه اعمالی باشد که توسط مقتضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد ، افشاء اختراع برای عموم به  مفهوم جزء 2 این بند محسوب نمی شود.