مدت حمایت از طرح صنعتی


کنوانسیون پاریس حاوی هیچ مقرراتی درباره مدت حمایت از طرح صنعتی نیست ولس آن کشورهایی که طرف کنوانسیون پاریس و همچنین طرف سند 1960 میلادی (موافقت نامه لاهه به تودیع بین المللی طرح های صنعتی) هستند باید حمایت برای طرح های صنعت تودیع شده بین المللی و تجدید شده را برای حداقل ده سال ایجاد کنند در حالی کشورهای طرف کنوانسیون پاریس ک همچنین طرف سند 1934 موافقتنامه لاهه هستند باید یک دوره حمایت پانزده ساله از تاریخ تودیع در اداره بین المللی را فراهم آورند. به موجب بند (3) 26 موافقت نامه تریپس، مدت حمایت از طرح های صنعتی حداقل 10 سال خواهد بود .
 
در بند (ه) ماده 19 طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار یک طرح صنعتی 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اعتبار ثبت را می توان برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. یک مهلت ارفاقی 6 ماهه پس از انقضاء مدت فوق برای پرداخت هزینه تمدید بشرط پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.