موضوعات غیرقابل ثبت در طرح صنعتی


طرح های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:

1- طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند؛

2- طرح هایی که تنها در نتیجه ی عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند؛

3- طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛

4- طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه؛ طرح صنعتی جدید، با رعایت مفاد ماده ی 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتیو علائم تجاری، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و قبل تاریخ حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.