استفاده از نام تجاری

استفاده با حسن نیت و صادقانه شخص از نام خود، بنا به تعریف دقیق: "استفاده مطابق با اقدامات و اعمال مشروع و بی شائبه در مسائل صنعتی و یا تجاری") حتی اگر نام در جریان امور تجاری مورد استفاده واقع شده باشد، نقض علامت تجاری محسوب نخواهد شد. لیکن استفاده مزبور در صورتی که باعث فریب مشتریان گردد، با حسن نیت تلقی نمی گردد. بنابراین در عمل، جز در مورد علامت های ثبت شده ولی استفاده نشده (که در مرد آنها هیچگونه ابهام و شبهه ای وجود ندارد) این دفاع، به ندرت دارای اعتبار خواهد بود.


 نام تجاری


به عنوان نمونه آقای ویلیام اسپری نمی تواند از این دفاع در اراتباط با استفاده از عنوان ویلیام آر. اسپری" برای یک مغازه فروش اجناس لوکس، هنگامی استفاده نماید که دلایلی مبنی بر اینکه مشتریان مغازه معروف خواهان، با عنوان اسپری دچار شتباه می شوند، موجود باشد. این دفاع احتمالا هم در ارتباط با اسامی شرکت ها و هم در رابطه با اسامی اشخاص حقیقی، قابل طرح خواهد بود. مجلس اعیان انگلستان نیز بر همین اعتقاد بوده است لیکن کاملا مطمئن نبوده و بنابراین از دادگاه اروپایی سوال نموده است - هیچگونه پاسخی دریافت نگردید چرا که دعوای حل و فصل شده بود. این دفاع در مورد نامی که به تازگی توسط یک شرکت انتخاب گردیده بکار نمی رود. در غیر این صورت راه ساده ای برای اجتناب از نقض علامات تجاری به وجود می آمد.