سالانه 10 هزارو 500 اختراع در داخل کشور ثبت می شود
 

حاجیان -درحال حاضر سالانه 10 هزارو 500 اختراع درداخل کشور ثبت می شود . دکتر ضرغام رئیس صندوق حمایت ازپژوهشگران وفناوران کشوردرگفت وگو با خراسان با اعلام این مطلب افزود:همچنین باتوجه به اهمیت ثبت بین المللی اختراعات در توسعه کشور، یکی از اولویت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمایت از ثبت بین المللی اختراعات است که دراین راستا تا کنون حدود 40 اختراع درخارج از کشور به ثبت رسیده است و67 اختراع نیز درفرآیند ثبت قرار دارد و157 پرونده ثبت بین المللی اختراع نیز مرحله داوری را طی می کند.