ده خطای نابخشودنی در انتخاب نام های تجاری


1-      بی توجهی به اهمیت نام گزاری

2-      توجه دیرهنگام به فرآیند نام گذاری و نادیده انگاشتن مباحث پیچیده‌ی مرتبط با علائم تجاری و url

3-      استفاده از نام برندی نا مناسب و نامرتبط، صرفا به سبب نگرانی و ترس از دست دادن مشتری‌های فعلی


احساسات مشتریان نسبت به برند

4-      بی توجهی به این مسئله که نام گذاری علاوه بر خلاقانه بودن، امری استراتژیک است؛ سقوط در تبه‌ی نام‌های «توصیفی» با تمرکز بر ویژگی های کارکردی که اغلب با رشد و ارتقای تعهدات برند، محدود کننده و دست و پا گیر به شمارمی‌آید.

5-      گرفتار شدن در دام مفاهیم انتزاعی و در نظر نگرفتن بازخورد مخاطبان هدف در فرآیند تصمیم گیری

6-      در نظر نگرفتن الزامات جهانی در مورد نام‌ها

7-      ضعف ارتباطات داخلی جهت پشتیبانی از نام برند جدید

8-      پایان دادن به ارتباطات شفاهی میان برند و نام آن

9-      همه‌ی محصولات، خدمات یا بخش های جدید سازمان، به نام جدید نیاز ندارند.

10-  ساده انگاری بیش از حد نسبت به بحث نام گذاری


مطالب مرتبط

برندسازی

مدیریت برند

برند

احساسات مشتریان نسبت به برند