علامت تجاری و استفاده نکردن از آن


عدم استفاده از علامت تجاری و یا قطع استفاده از آن در مدتی که عرفا قطع استعمال مصداق پیدا کند، موجب

ثبت علامت تجاری - علامت تجاری-

 سقوط و زوال مالکیت آن است. در واقع این حق به علت قطع استعمال، بلاصاحب یا بلامالک خواهد شد. با زوال امتیاز ناشی از نام تجاری اشخاص ثالث می توانند به عنوان نام بازرگانی از این نام استفاده کنند. بنابراین تجار یا موسسات تجاری باید برای جلوگیری از سقوط حق نام بازرگانی آنان و حفاظت از آن تلاش لازم به عمل آورند؛ زیرا ممکن است غیر ارادی این حق ساقط شود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید روی دو لینک زیر کلیک کنید. 

عدم استفاده از علامت تجاری

استفاده از علامت تجاری

عدم استعمال از علامت تجاری